Olof Lannér

Det är 21 år sedan jag försvarade denna avhandling (1999-02-08). 

Empirin, som avhandlingen bygger på, gjordes under åren 1987–1989. Datorer i skolan var då sällsynta och de få som fanns (ABC 80) hade ett ålderdomligt gränssnitt och var synnerligen svåranvändbara.  Apple Computer AB lanserade 1984 sin dator Macintosh med ett lättanvänt, revolutionerande gränssnitt med s.k. ikoner. Datorer kunde nu tänkas vara användbara i skolan, ja t.o.m. på lågstadiet. Efter lång tid som lärare och rektor hade jag, 1986, börjat forskar­studier med avsikt att studera hur matematikundervisningen kunde förbättras med hjälp av datorer. Jag läste en artikel av en författare, som börjat använda dator i sitt skrivande. Han var mycket entusiastisk. Jag ändrade nu inriktning på mina studier och beslöt att undersöka om datorn kunde vara ett bra hjälp­medel i skrivandet även i skolan.

När jag 1990 blev klar med empirin och skulle skriva min avhandling drabbades jag av sjukdom, vilket gjorde att jag först 1997 kunde börja arbetet med själva avhandlingen. Den blev klar 1999.

Under förutsättning att källan tydligt anges är det tillåtet att kopiera delar av denna webbsida och att använda den i sitt skrivande.

Avhandlingens sidor finns en s. k. fotpanel på vilken det finns en knapp för att ladda ner dokumentet.                                 

Olof Lannér

 februari 2020 

olof.lanner@datorniskolan.se

Stäng meny